SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/011 | 6600 Szentes, Apponyi Tér 1.

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. máj. 17.


Admin

  Pályázati felhívás iskolai büfé üzemeltetésére

  Pályázati felhívás büfé helyiségének bérbe vételére

  Pályázati felhívás iskolai büfé üzemeltetésére

  A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum vonatkozásában, 6600 Szentes, Apponyi tér 1. szám alatti épületben található büfé helyiség üzemeltetésének céljára, 2024. szeptember 01. napjától 2025. június 15. napjáig tartó határozott időtartamra, az alábbiak szerint.

  Pályázat célja: A büfé helyiségének megfelelő színvonalon való üzemeltetése, a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Polák Antal Technikum tanulói, képzésben résztvevői, oktatói, egyéb munkavállalói számára.

  Pályázat tárgya:

  A bérlemény jellemzői:

  • bérbeadandó ingatlanrész területe: 12 m2
  • Rendelkezésre álló közüzemi szolgáltatások: áram, hideg-, melegvíz szolgáltatás
  • Berendezés: a büfé üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések biztosítása a Bérlő feladata.
  • Nyitvatartási idő: tanítási napokon 7:30 órától 14:15 óráig.

  A pályázók köre:

  Érvényes ajánlatot tehet, ha a pályázó:

  • Gazdasági tevékenység folytatására jogosult személy vagy büntetlen előéletű magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is.
  • Amennyiben a pályázó jogi személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek az ajánlat beadási határidejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a cégbíróság által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát.
  • Nem lehet a pályázónak köztartozása, nem állhat csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. Az ajánlattevő személynek igazolnia kell, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.
  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelel, azaz átlátható jogi személy.

  Pályázati feltételek:

  • A nyertes pályázó az intézményben található büfé helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján köteles üzemeltetni. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok nem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az iskolaorvos, valamint a szakképző intézmény igazgatójának észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.
  • A Bérlőnek a kínálat kialakításánál figyelembe kell vennie az épület oktatási intézmény jellegét, valamint az egészséges táplálkozásra vonatkozó szabályokat.
  • A kínálat kialakításánál a Bérlőnek figyelemmel kell lennie az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OTI) ajánlásaira.
  • A büfében bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása kötelező.
  • A nyertes pályázó alkalmazottainak rendelkezniük kell egészségügyi alkalmasságukat igazoló okirattal.
  • A Bérlő a szakképző intézmény tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti és vagyonvédelmi szabályait betartani köteles. A büfé alkalmazottainak munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatásairól és a munkavédelmi szabályok betartásáról a Bérlőnek kell gondoskodnia.

  A benyújtott pályázat kötelező tartalmi elemei:

  • pályázó neve (gazdasági társaság esetén: cégnév és képviselő neve),
  • székhelye, adószáma, telefonszáma, e-mail címe,
  • cégkivonat, köztartozásmentességi nyilatkozat, aláírási címpéldány,
  • a pályázó által megajánlott nettó havi bérleti díj összege,
  • nyilatkozat, melyben a pályázó kijelenti, hogy a tevekénység ellátáshoz szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik, és vállalja, hogy a tevekénységre vonatkozó szakhatósági előírásokat és ajánlásokat betartja és betartatja, azokért felelősséget vállal,
  • tervezett kínálat lista bemutatása,
  • pályázó szakmai múltjának bemutatása, bérleti időszakra vonatkozó üzemeltetési terv, esetleges referenciák bemutatása.

  Érvénytelen a pályázat, ha a kötelező adatokat, nyilatkozatokat nem tartalmazza, és/vagy nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be, továbbá, ha a benyújtásra a pályázati felhívásában meghatározott határidőn túl kerül sor.

  A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot egy eredeti, és egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Technikum, 6600 Szentes, Apponyi tér 1. sz. alatti székhelyére.
  • A borítékon kérjük feltüntetni: „Büfé pályázat Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum”

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 21. 13.30 óra

  Elbírálás határideje: 2024. június 28. Az elbírálási határidőt a Centrum egy alkalommal meghosszabbíthatja.

  Elbírálás szempontjai: A Bérbeadó az összességében legkedvezőbb ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek és vele köt szerződést.

  A Centrum fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, a felhívást az ajánlattételi határidő leteltét megelőzően visszavonja, illetve, hogy a pályázati felhívásában megjelölt feltételeket különösen indokolt esetben, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 2. munkanapig módosítsa.

  A büféhelyiség megtekintésére előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít a szakképző intézmény. A pályázattal, illetve megtekintéssel kapcsolatban információ a következő személytől kérhető:

  Szemerédi Endre

  E-mail: szendre68@gmail.com

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Informatika szakos oktatói állás

  Informatika szakos oktatói állás

  Nappali tagozatunkon, teljes állásban, határozatlan idejű munkaszerződéssel kollégát keresünk informatika tantárgyak oktatására.

  2024. jún. 18.


  Admin

  Szavazz ránk egy lájkkal a videókon

  Szavazz ránk egy lájkkal a videókon

  Szavazz ránk egy lájkkal a neked tetsző videón.

  2024. jún. 5.


  Admin

  Magyar Zita: Kopogtatott az igény, a szakképzés pedig ajtót nyitott

  Magyar Zita: Kopogtatott az igény, a szakképzés pedig ajtót nyitott

  Ezúttal olyan interjút közlünk a Szakmaverzumon, amely bemutatja a rendszert, amelyben tanultok. Ebben Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke volt segítségünkre.

  2024. máj. 27.


  Admin


  Partnereink

  SZC logo

  Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


  Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum

  6600 Szentes, Apponyi Tér 1.

  Telefon: +36-63-562-280

  E-mail: pollak@pollakszentes.hu

  OM azonosító: 203039/011

  Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002409


  2024Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum